Trang trí gia tiên cần đặc biệt chỉ chu bởi lễ gia tiên không chỉ để ra mắt hai bên gia đình, đính ước mà còn mang ý nghĩa tâm linh truyền thống tốt đẹp.