Hoa tượng bác là cụm từ chỉ những cánh hoa thuần khiết trang trí xung quanh tượng bác, có ý nghĩa lớn đối với tinh thần và giá trị người Việt Nam.